หจก.บ้านเฮา 2017

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเฮา 2017

หน่วยพัฒนาคูปองครู : หจก.บ้านเฮา 2017


ทีมวิทยากร

ทีมวิทยากรประจำหน่วยคุรุพัฒนา :หจก.บ้านเฮา 2017

ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร​

อ.บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล

อ.ณัฏนันธกาญน์ ภูมาก

อ.ทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว

ศน.ประภานิช เพียรไพฑูรย์

ผศ.ดร.วารุณี สกุลภารักษ์

อ.พรนภา อำนวยไพศาล

อ.พิมสวัสดิ์ โกศลสมบัติ

ศน.ธิติมา เรืองสกุล

ศน.รองรัตน์ ศิริ

ดร.พีรภาว์ บุญเพลิง

อ.สาคร วุฒิศักดิ์ชัยกุล

ดร.เพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์

อ.เพียงจิต ศรีสุก

ศน.เสาวนีย์ เวชพิทักษ์

ศน.บรรพต  ขันคำ